نوبت دهي آنلاين بيمارستان فرهيختگان

قوانين و مقررات

توجه داشته باشيد که ممکن است تعدادي از افراد همزمان اقدام به وقت گيري آنلاين براي همان پزشک و همان زماني را انجام دهند که شما قصد انتخاب آن را داريد. در اينصورت نوبت به اولين کسي مي رسد که زودتر فرم خود را ارسال کرده باشد و بقيه بايد وقت ديگري را انتخاب کنند.

قوانين را مطالعه نموده و آنها را مي پذيرم.

به کدام تخصص نياز داريد؟
Please Wait
پزشک خود را انتخاب کنيد
Please Wait
تاريخ مراجعه را مشخص کنيد
Please Wait
زمان (حدودي) را انتخاب کنيد
Please Wait
کد ملي خود را وارد کنيد:

مشخصات بیمار:

کد ملی:
کد بیمار
نام
نام خانوادگی
نام پدر
تاریخ تولد
شماره موبایل
جنسیت
بیمه
شماره بیمه
پيش نمایش

تاريخ:
سرويس دهنده: بيمارستان فرهيختگان
تهران انتهاي ستاري شمال ميدان دانشگاه روبروي سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي
98-21-44867262+
سرويس گيرنده:

- ويزيت پزشک در تاريخ